Provozní řád

Provozní řád

 

 1. Majitelé psů trénujících v Psí akademii Dance and Jump (dále jen „PADJ“), jejichdoprovod, lektoři i všechny další osoby vstupující do prostor PADJ (dále jen „majitelé psů“) jsou povinni řídit se tímto provozním řádem.

 2. Prostory PADJ jsou tvořeny kynologickou halou umístěnou v budově Pet Center, s.r.o.v Praze 9 – Horní Počernice a venkovní oplocenou zatravněnou plochou před vstupem do kynologické haly (dále jen „prostory PADJ“)

 3. Majitelé psů jsou povinni počínat si vždy tak, aby na majetku PADJ ani dalších majitelů psů nevznikla újma. Za škody způsobené psem odpovídá a škodu hradí jeho majitel,popř. i osoba, která má psa v držení.

 4. V prostorách PADJ je zakázáno kouřit a požívat jakékoliv omamné a psychotropní látky včetně alkoholu.

 5. Vstup do prostorů PADJ je dovolen pouze zdravým psům, kteří nejeví známky nemocia mají platné očkování minimálně proti vzteklině, parvoviróze, leptospiróze, psincea infekční hepatitidě. Každý pes musí být také řádně odčervený a odblešený. V případě, že jde o první návštěvu PADJ, je očkovací průkaz vstupní podmínkou.

 6. Pes může být lektorem PADJ vyloučen ztréninku, pokud projevuje příznaky onemocnění. Opětovné zařazení do společného výcviku je podmíněno veterinárním osvědčením o bezinfekčnosti. Pokud se podezření nemoci neprokáže, bude hodinanahrazena.

 7. Při tréninku jsou majitelé psů povinni se ke psu chovat ohleduplně, psa nepřetěžovat,netýrat ani ho netrestat. Pokud na cvičišti dojde k porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, bude pes vyloučen z výcviku bez jakékoliv náhrady a tatoskutečnost neprodleně oznámena orgánům činným v této oblasti.

 8. Na tréninkovou plochu kynologické haly PADJ vyznačenou zeleným povrchem mohou majitelé psů vstupovat pouze po přezutí v čisté obuvi určené k tréninku. Je zakázáno vstupovat na plochu ve špinavých a zabahněných botách. V případě, že se tak stane, jsou majitelé psů povinni po sobě uklidit.

 9. Majitelé psů jsou povinni uklidit odpadky a veškeré exkrementy zanechané jejich psyv prostorách PADJ.

 10. Háravé feny mají povolen vstup do prostor PADJ pouze s předchozím souhlasem lektora a pouze tehdy, má-li fena kalhotky. Povinnosti mít kalhotky neplatí v době konání zkoušek a účasti na závodech. I v tomto případě je však třeba mít předchozí souhlas rozhodčích nebo pořadatele závodů.

 11. V zájmu bezpečnosti vlastních i cizích psů trénujících v PADJ jsou majitelé psů povinnivstupovat do prostor PADJ a pohybovat se v nich se psy na vodítku. Pokud pes necvičí, musí být odložen v odkládacím boxu nebo v kleci, popř. musí být na vodítku. Vzhledem k počtu odkládacích boxů doporučujeme nosit si vlastní odkládací box.

 12. Je zakázáno přivazovat psy k oplocení areálu, k překážkám, k lavičkám, nebo nechávat psy nezajištěné a bez dozoru.

 13. V PADJ je zakázáno používat výcvikové pomůcky jako ostnatý nebo elektrický obojek a stahovací obojky bez pojistného kroužku proti úplnému stažení. V odůvodněných případech může udělit výjimku lektor.

 14. Zakazuje se užívat překážky a jiné vybavení PADJ bez předchozího souhlasu a dozorulektora. Zejména houpačka se může stát velmi nebezpečnou, pokud na ni vběhne nezkušený pes.

 15. Majitelé psů jsou povinni respektovat pokyny lektorů, včetně jejich případného pokynu k opuštění prostor PADJ. Případný nesouhlas majitele psa s pokynem lektora bude řešen až dodatečně a bude-li shledán pokyn lektora neoprávněným, bude hodina nahrazena.

 16. Majitelé psů jsou oprávněni vstupovat do prostor PADJ pouze v době určené k jejichtréninku. Ostatní osoby mohou vstoupit do prostorů PADJ pouze s předchozím souhlasem lektora nebo pořadatele akce konané v PADJ.

 17. Tréninky je nutné předem objednat buď prostřednictvím mailu info@dj- psiakademie.cz, popř. přímo u lektora. Neúčast na domluveném tréninku je majitelpsa povinen omluvit u lektora alespoň 48 hodin před tréninkem. V případě omluvyv kratší době či neomluvení účasti musí být hodina zaplacena dle platného ceníkuPADJ.

 18. Lektoři jsou povinni nahlásit konání svých kurzů nejpozději 7 (slovy sedm) dní předem.V případě nekonání již nahlášeného kurzu jsou povinni to oznámit alespoň 48 hodin předem. V případě oznámení v kratší době či neoznámení nekonání kurzu musí býtzaplacena PADJ cena 550,- Kč/hodinu.

 19. Lektoři i individuální nájemci jsou povinni po skončení kurzu nebo pronájmu uvéstprostory PADJ do stavu, v němž je převzali. V případě, že došlo k poškození prostorůnebo v nich umístěných věcí, jsou povinni to neprodleně oznámit na telefonní číslo606 094 712.

 20. Lektoři ani nájemci nesmí opustit halu, aniž by byla řádně uzavřena, popř. předána dalšímu lektorovi či nájemci.

 21. Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 1. 4. 2019. V Praze dne 1. 4. 2019

Psí akademie DANCE AND JUMP
JUDr. Renata Tomanová

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Adresa

Do Čertous 2634/7
193 00 Praha 9

Telefon

+420 606 094 712

(nevolejte/neposílejte SMS o víkendu)